Partnerzy i Sponsorzy:

Organizatorem teatru jest
Miasto Koszalin.

RODO

25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy Państwa, iż:
1). Administratorem danych jest Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin, NIP: 669-050-47-89, REGON: 000279433, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 prowadzony przez Gminę-Miasto Koszalin.
2). Państwa dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań określonych w zapisach Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu:
a). art.6 pkt 1 lit. a) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie otrzymanej zgody,
b). art.6 pkt 1 lit. b) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jesy niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
c). art.6 pkt 1 lit. c) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
d). art.6 pkt 1 lit. f) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych polegają na oferowaniu widzom i odbiorcom Teatru spektakli, koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych, które przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury.

4). Dane osobowe zbierane są dobrowolnie przez Administratora danych na podstawie zgody.
5). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
a). kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin.
b). kontakt e-mailowy pod adresem: e-mail: iodo@btd.koszalin.pl
c). kontakt telefoniczny: tel.: 94 342 20 58.
6). Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8). Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora danych nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.
9). Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, przysługuję prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10). Dane osobowe będą przechowywane do momentu:
a). przedawnienia roszczeń,
b). wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,
c). w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie),
d). w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
11). Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:
a). prawo dostępu do danych osobowych,
b). prawo do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,
c). prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"),
d). prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e). prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f). prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.
12). Administrator danych przetwarzający dane osobowe stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Pliki do pobrania
W przypadku wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o dostarczenie podpisanej zgody osobiście do Biura Organizacji Widowni lub przesłać dokument w formie skanu na adres e-mail: bilety@btd.koszalin.pl