Administratorem danych jest Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin, NIP: 669-050-47-89, REGON: 000279433, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 prowadzony przez Gminę-Miasto Koszalin.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:

  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tomasz Ogonowski, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin
  • kontakt e-mailowy pod adresem e-mail: iodo@btd.koszalin.pl
  • kontakt telefoniczny: 94 342 20 58

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

§ 1
Postanowienia ogólne

1). Administratorem danych jest Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin, NIP: 669-050-47-89, REGON: 000279433, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 prowadzony przez Gminę-Miasto Koszalin.
2). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
a). kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin,
b). kontakt e-mailowy pod adresem: e-mail: iodo@btd.koszalin.pl
c). kontakt telefoniczny: tel.: 94 342 20 58.
2). Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies dotyczy tylko serwisu internetowego zarządzanego przez Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego – www.btd.koszalin.pl oraz www.bilety.btd.koszalin.pl

§ 2
Polityka Prywatności

1). Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w ramach sprzedaży biletów on-line są wykorzystywane w celu realizacji zadań określonych w zapisach Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wykonanie umowy kupna-sprzedaży biletów, objęte są odrębnym regulaminem.
2). Dane osobowe powierzane przez Klientów, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są na podst.:
a). art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywea się na podstawie otrzymanej zgody,
b). art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowe jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
c). art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
d). art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych polegają na oferowaniu widzom i odbiorcom Teatru spektakli, koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych, które przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury.
3). Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:
a). prawo dostępu do danych osobowych,
b). prawo do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,
c). prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
d). prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e). prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f). prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.
4). Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator dokłada należytej staranności, aby informacje zawierające dane osobowe były:
a). poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b). uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c). proporcjonalne, dokładne i aktualne,
d). nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
e). przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania.
5). Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w celu należytego świadczenia usług.
6). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 3
Polityka cookies

1). Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2). Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3). Pliki cookies nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz uniemożliwiają profilowanie preferencji osób korzystających ze stron internetowych Administratora.
4). Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
a). poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
b). za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
c). za pomocą konfiguracji usługi wykorzystywanej przez Użytkownika.Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.
5). Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a). pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Strony oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze Strony jest niemożliwe,
b). pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może być ograniczone.
6). W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

§ 4
Odnośniki do innych stron internetowych

Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady polityki prywatności i plików cookies. Po przekierowaniu na inne strony internetowe, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i plików cookies tych stron.

§ 5
Postanowienia końcowe

1). Administrator może dokonać modyfikacji Polityki prywatności i plików cookies w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności strony internetowej, powodującej konieczność modyfikacji tego dokumentu.
2). Administrator poinformuje o wprowadzonych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na siedem dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.btd.koszalin.pl
3). W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.
4). Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, przysługuję prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na terenie wokół Teatru zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Administratorem danych wizyjnych jest Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego.
System monitoringu wizyjnego zainstalowany jest w związku z wypełnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia jednostki.
Nagrania wizyjne Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres do 30 dni od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania wizyjne stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął przesłanki, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie dane uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają automatycznemu usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
W zakresie monitoringu wizyjnego szczegółowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
https://uodo.gov.pl/pl

godziny pracy Urzędu: 8.00 – 16.00
kontakt e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
kontakt telefoniczny – Infolinia: 606-950-000 (czynna w dni robocze: 10.00 – 13.00)