Partnerzy i Sponsorzy:

Organizatorem teatru jest
Miasto Koszalin.

m-teatr

Regulamin
Festiwalu 8. Koszalińskich Konfrontacji Młodych
m-teatr 2017 r.

§ 1

 1. Festiwal 8. Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr 2017 jest konkursowym przeglądem spektakli młodych reżyserów,
  którzy w swoim dorobku mają najwyżej dziesięć realizacji na profesjonalnych scenach.
 2. Celem  festiwalu 8. KKM m-teatr jest prezentacja i promocja najmłodszego pokolenia polskich twórców teatralnych.
 3. Festiwal 8. KKM m-teatr odbywa się w terminie 12-17 września 2017 r.

§ 2

 1. Organizatorem festiwalu 8. KKM m-teatr jest Bałtycki Teatr Dramatyczny
  im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.
 2. Organizator zaprasza do współudziału inne jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację programu festiwalu 8. KKM m-teatr.

§ 3

 1. Na program festiwalu 8. KKM m-teatr składają się:

  1. Pokazy spektakli konkursowych,

  2. Pokazy spektakli towarzyszących,

  3. Imprezy towarzyszące.

§ 4

 1. Nagrody regulaminowe festiwalu 8. KKM m-teatr przyznaje Jury w składzie
  od trzech do pięciu osób, powoływane przez Dyrektora BTD, na wniosek Dyrektora Artystycznego festiwalu 8. KKM
  m-teatr.
 2. Dyrektorem Artystycznym festiwalu 8. KKM "m-teatr"  jest Piotr Ratajczak.
 3. Ustala się następujące nagrody festiwalu 7. KKM m-teatr:

       - Nagroda Główna przyznana przez Jury dla najlepszego reżysera,
         ufundowana przez Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego

       - Nagroda publiczności dla najlepszego spektaklu festiwalu, 
       - Nagroda publiczności dla najlepszej aktorki festiwalu,
       - Nagroda publiczności dla najlepszego aktora festiwalu,

 1. Uwzględniając gatunkową i tematyczną różnorodność spektakli Jury może,
  w wyjątkowych wypadkach, zmienić zakres kategorii nagród, bez zwiększania ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody regulaminowe.
 2. Inne nagrody (pozaregulaminowe) fundowane przez osoby prywatne, instytucje oraz organizacje mogą być wręczane po uzgodnieniu z dyrekcją festiwalu KKM m-teatr.

§ 5

 1. Do konkursu, w ramach festiwalu 8. KKM "m-teatr", mogą być zgłaszane przedstawienia spełniające następujące kryteria:
  - Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie spektakle zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.

  - Reżyser zgłaszanej realizacji powinien mieć w dorobku do 10 realizacji na profesjonalnych scenach,
  - Premiera przedstawienia powinna mieć miejsce w okresie od maja 2016 roku do kwietnia 2017 roku.

  - O zakwalifikowaniu spektakli do konkursu decyduje Dyrektor BTD na wniosek Dyrektora Artystycznego festiwalu 8. KKM
  "m-teatr"

§ 6

 1. Zgłoszenia spektakli do konkursu przyjmuje się w formie pisemnej, przesłane za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.
 2. Zgłoszenia spektakli do konkursu należy dokonać do 30 kwietnia 2017 roku, (liczy się data spempla pocztowego)  w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Artystyczny festiwalu może przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń.
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące materiały:
  - Kopię nagrania video spektaklu zgłoszonego do konkursu,

  - Krótkie noty biograficzne dotyczące debiutujących twórców oraz ich fotografie,

  - Materiały reklamowe zgłoszonego spektaklu.

  -  Zgłoszenia należy przesyłać na dres:

Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego
Plac Teatralny 1
75-729 Koszalin
tel.: 094/342 20 58 wew. 102, fax: 094/346 26 50,
e-mail: sekretariat@btd.koszalin.pl


 1. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie:
  1. dostarczonej kopii nagrania na potrzeby festiwalu,
  2. dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych,
  3. fragmentów spektakli w transmisjach telewizyjnych i relacjach
   z festiwalu.

 § 7

Organizatorzy festiwalu 8.KKM m-teatr zapraszają i pokrywają koszty podróży oraz zakwaterowania w Koszalinie reżysera, zespołu aktorskiego i zespołu technicznego.

§ 8

 W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.

 

Zgłoszenia spektaklu, które nalezy przesłać na adres teatru  8. Koszalińskie Konfrontacje Młodych
"m - teatr" powinno zawierać : 

 

 1. Nagranie spektaklu na CD i podanie długości trwania spektaklu
 2. Informacje o realizatorach
 3. Kosztorys
 4. Warunki techniczne

 

Adres teatru:

 

Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. J. Słowackiego
Plac Teatralny 1
75-729 Koszalin