Partnerzy i Sponsorzy:

Organizatorem teatru jest
Miasto Koszalin.

Aktualności

Regulamin 10. KKM m-teatr 2019r.

Regulamin
Festiwalu 10. Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr” 2019  

§ 1
Festiwal 10. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „
m-teatr” 2019 (w skrócie: Festiwal 10. KKM „m-teatr” 2019) jest konkursowym przeglądem spektakli młodych twórców - reżyserów, którzy w swoim dorobku mają do dziesięciu realizacji na profesjonalnych scenach.

 1. Celem Festiwalu 10. KKM m-teatr” 2019 jest prezentacja i promocja najmłodszego pokolenia polskich twórców teatralnych.
 2. Festiwal 10. KKM m-teatr” 2019 odbywa się w terminie 14 – 22 września 2019r.
 3. Dyrektorem Artystycznym Festiwalu 9. KKM m-teatr” 2018  jest Piotr Ratajczak.

§ 2
Organizatorem Festiwalu 10. KKM m-teatr” 2019 jest Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.
Organizator zaprasza do współudziału inne jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu 10. KKM m-teatr” 2019.

§ 3
W programie Festiwalu 10. KKM m-teatr” 2019 znajdą się:
a)pokazy spektakli konkursowych,
b)pokazy spektakli towarzyszących,
c)dyskusje z publicznością,
d)imprezy towarzyszące.

§ 4
Nagrody regulaminowe Festiwalu 10. KKM m-teatr” 2019 przyznaje Jury w składzie od trzech do pięciu osób powołanych przez Dyrektora Bałtyckiego Teatru Dramatycznego na wniosek Dyrektora Artystycznego Festiwalu 10. KKM m-teatr” 2019. Skład osobowy jury, po jego ustaleniu, znajdzie się w zakładce M-TEATR/JURY na stronie www.btd.koszalin.pl

 § 5

 1. Nagrodami Festiwalu 10. KKM m-teatr” 2019 są:
  a)nagrody finansowe:
  b)nagroda główna przyznana przez Jury dla najlepszego reżysera Festiwalu,
  c)nagroda publiczności dla najlepszego spektaklu Festiwalu,
  d)nagroda publiczności dla najlepszej aktorki Festiwalu,
  e)nagroda publiczności dla najlepszego aktora Festiwalu,
 2. Uwzględniając gatunkową i tematyczną różnorodność spektakli Jury może -  
  w wyjątkowych wypadkach - zmienić zakres kategorii nagród, bez zwiększania ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody regulaminowe.
 3. Inne nagrody (pozaregulaminowe), ufundowane przez osoby prywatne, instytucje oraz organizacje mogą być wręczane po uzgodnieniu z Dyrekcją Festiwalu
  10. KKM m-teatr” 2019.

§ 6

 1.  Nagrody „Młodzi oceniają młodych” dla najlepszego reżysera spektaklu dla dorosłych oraz najlepszego reżysera spektaklu dla dzieci i młodzieży przyznaje jury, w skład którego wchodzi sześcioro przedstawicieli – uczniów koszalińskich Liceów Ogólnokształcących. Skład osobowy jury przyznającego nagrodę „Młodzi oceniają młodych”  Festiwalu 10. KKM m-teatr” 2019, po jego ustaleniu, znajdzie się w zakładce M-TEATR/JURY na stronie www.btd.koszalin.pl
 2. Jury przyznaje nagrody w postaci pamiątkowych statuetek.

§ 7

 1. Nagrodę dla najlepszego reżysera spektaklu dla dzieci i młodzieży przyznaje jury, w skład którego wchodzi sześcioro przedstawicieli – nauczycieli koszalińskich Liceów Ogólnokształcących. Skład osobowy jury przyznającego nagrodę Festiwalu 10. KKM m-teatr” 2019, po jego ustaleniu, znajdzie się w zakładce M-TEATR/JURY na stronie www.btd.koszalin.pl
 2. Jury przyznaje nagrody w postaci pamiątkowych statuetek.

§ 8
Do konkursu, w ramach Festiwalu 10. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” 2019 mogą być zgłaszane przedstawienia spełniające następujące kryteria:
a) reżyser zgłaszanego przedstawienia powinien mieć w dorobku do 10 realizacji na profesjonalnych scenach,
b) premiera przedstawienia powinna mieć miejsce w okresie od maja 2018 roku do kwietnia 2019 roku.

§ 9

 1. Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie spektakle zgłoszone
  w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.
 2. O zakwalifikowaniu spektakli do konkursu decyduje Dyrektor BTD
  na wniosek Dyrektora Artystycznego Festiwalu 10. KKM m-teatr” 2019.

§ 10

 1. Zgłoszenia spektakli do konkursu przyjmuje się w formie pisemnej, przesłane za pośrednictwem poczty, lub poczty elektronicznej.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące materiały:
  a)kopię nagrania video spektaklu zgłoszonego do konkursu,
  b)krótkie noty biograficzne dotyczące debiutujących twórców oraz ich fotografie,
  c)materiały reklamowe dotyczące zgłoszonego spektaklu.
 1. Zgłoszenia spektakli do konkursu należy dokonać do 19 kwietnia 2019 roku. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Artystyczny festiwalu
  może przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
  Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego
  Plac Teatralny 1
  75-729 Koszalin
  tel.: 094/342 20 58 wew. 102, fax: 094/346 26 50,
  e-mail: sekretariat@btd.koszalin.pl
 1. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie:
  a)dostarczonej kopii nagrania na potrzeby Festiwalu,
  b)dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych,
  c)fragmentów spektakli w transmisjach telewizyjnych i relacjach z Festiwalu.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, wizerunek) przez Organizatora Festiwalu
10. KKM m-teatr” 2019 w celach umożliwiających  organizację, przeprowadzenie i zakończenie Festiwalu.   

§ 11

Organizatorzy Festiwalu 10. KKM m-teatr” 2019 zapraszają i pokrywają koszty podróży oraz zakwaterowania w Koszalinie reżysera,
zespołu aktorskiego i zespołu technicznego.

§ 12

W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.